Governance

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst het beleid van G&O. De dagelijkse leiding van de woningcorporatie is in handen van directeur-bestuurder M. van Gessel.

Reglement Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen maakt gebruik van een Reglement als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur-bestuurder. Dit reglement is vastgesteld in 2020.

Commissies van de Raad van Commissarissen
De Rvc heeft een auditcommissie en een slectie- en remuenratiecommissie. De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen over haar taak. Daarbij gaat het onder meer om de financiële informatieverschaffing en de werking van de interne risiciobeheersingsystemen. De regels waaraan deze commissie moet voldoen staan beschreven in het Reglement van de Auditcommissie. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen onder andere over benoemingen van leden en de bestuurder. De regels waaraan deze commissie zich moet houden staan beschreven in het Reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie. 

Profielschets Raad van Commissarissen
Er is een Profielschets opgesteld waaraan kandidaat-leden getoetst kunnen worden.

Beoordeling en beloning van de RvC
Het eigen functioneren van de Raad wordt jaarlijks besproken.
Conform de WNT bedraagt in 2023 de maximale vergoeding voor de voorzitter 15% van een bestuurderssalaris. Door de VTW (vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) zijn door bindende beroepsregels de vergoedingen gemaximeerd. De maximale bezoldiging voor de voorzitter van de RvC in klasse 'F' is in 2023 € 22.440,- en de maximale bezoldiging voor leden is € 14.960,- per jaar.

De beloningen van de bestuurder en de RvC vallen volledig binnen de geldende wet- en regelgeving en de bindende beroepsregel van de VTW.

Samenstelling en bezoldiging Raad van Commissarissen 
Hieronder zie je een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen. Hierin is opgenomen wat de expertisevelden zijn per lid en welke nevenfuncties zij bekleden. In het rooster van aftreden staat per wanneer men is benoemd en per wanneer men aftreedt. Voor een overzicht van de bezoldiging in 2022 klik je hier.

Mevrouw M.M.A. Rovers (1971)

 • Voorzitter RvC
 • Lid remuneratiecommissie
 • Expertise: governance, wonen
 • Functie: Organisatieadviseur bij Miraud
 • Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging voor Ambtenaren, visitator
 • Voordracht HGO

De heer F.H.J. Strijthagen (1965)

 • Vice-voorzitter
 • Voorzitter remuneratiecommissie 
 • Expertise: sociale domein, gezondheidszorg, welzijn en veiligheid 
 • Functie: Senior adviseur bij Lysias Advies
 • Nevenfuncties: Vice-voorzitter Raad van Toezicht van 2Samen, kinderopvangorganisatie Den Haag, Voorzitter Raad van Toezicht van Zorggroep Amsterdam Oost, VVT-instelling, Amsterdam, Lid Raad van Toezicht Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding, Utrecht en Voorzitter VVE Bensdorp, Bussum

De heer C.P.J. Schuurmans (1968)

 • Voorzitter auditcommissie
 • Expertise: financieel-economisch
 • Functie: Partner bij EBBEN Partners
 • Nevenfuncties: bestuurslid Community Care Invest

De heer F. Zivkovic-Laurenta (1987)

 • Lid auditcommissie
 • Expertise: politiek-bestuurlijk
 • Functie: Manager Fysiek Domein Gemeente De Bilt en Advocaat bij Bouwmeesters Advocaten
 • Nevenfuncties: mede eigenaar van Tennisschool CTO Breukelen

Mevrouw E.Kik (1985)

 • Experise: duurzaamheid/vastgoed
 • Functie: Directeur Green Business Club Nederland en Programmadirecteur Green Business Club Zuidas
 • Voordracht HGO

Rooster van aftreden

Naam Functie Benoeming Herbenoeming Aftredend
Mevrouw M.M.A. Rovers Voorzitter  01-01-2017 31-12-2020 31-12-2024
De heer F.H.J. Strijthagen Vice-voorzitter 01-01-2021 31-12-2024 31-12-2028
De heer C.P.J. Schuurmans Lid 01-01-2017 31-12-2020 31-12-2024
Mevrouw E. Kik Lid 01-01-2023 31-12-2026 31-12-2030
De heer F. Zivkovic-Laurenta Lid 01-01-2023 31-12-2026 31-12-2030

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x