Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer wonenbijgeno.nl

G&O besteedt constante aandacht en zorg aan de samenstelling van deze site. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen aan de informatie die op de site staat kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

G&O aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De site van G&O biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. G&O aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom van deze website berust bij G&O. Teksten, foto's en grafische voorstellingen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van G&O, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De foto's en plattegronden van woningen zijn indicatief en geven slechts een indruk van het type woning.

Cookies
Deze website maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruik of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van uw internetprovider
  • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina’s u heeft bezocht

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op allaboutcookies.org. Op tools.google.com/dlpage/gaopout kunt u zich afmelden voor het gebruik van tracking cookies van Google Analytics voor alle websites.

E-maildisclaimer
Voor de door u van G&O ontvangen e-mail geldt:

  • Een e-mailbericht van G&O is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd.
  • Indien u niet de geadresseerde bent  van een ontvangen e-mailbericht, verzoeken wij u vriendelijk dit aan de afzender te melden en alle kopieën te wissen of te vernietigen. U mag het bericht niet verder verspreiden. 
  • In een e-mailbericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van G&O.

 

Laatst aangepast: 13 augustus 2013

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x