Over G&O

Governance

Governance is de manier waarop een organisatie wordt bestuurd en hoe toezicht wordt gehouden op het bestuur. G&O heeft haar visie op besturen en toezichthouden vastgelegd. Belangrijke uitgangspunten zijn transparantie, verantwoording en het bijdragen aan de maatschappelijke opgave. Het document visie op besturen en toezichthouden is samen met de Governance code de basis voor de inrichting van de governance bij G&O.

Governance Code
Transparantie in beleid, uitvoering en verantwoording is voor G&O een belangrijk onderwerp. Daarom onderschrijven de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties. De Governance Code voor woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De onderstaande documenten maken zichtbaar hoe G&O uitvoering geeft aan de bepalingen in de Governance Code.

Governance structuur
G&O is een stichting met een twee-lagen-structuur: de Raad van Commissarissen met de (directeur-)bestuurder en daaronder drie afdelingen. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van onze huurdersorganisatie (HGO). De leden van de Raad van Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. In het Reglement van de RvC staan regels die de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven. Rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. Meer informatie over de RvC lees je op Raad van Commissarissen.

Directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder van G&O is de heer M. (Maarten) van Gessel (18-11-1958). De heer van Gessel is sinds 1 juli 2016 directeur-bestuurder van G&O. Hij is, op basis van een profielschets directeur bestuurder, aangesteld voor onbepalde tijd met een benoeming voor 4 jaar als directeur-bestuurder conform de woningwet. In 2024 is de heer van Gessel herbenoemd. De heer van Gessel geeft leiding aan de gehele organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder werkt volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Statuten van G&O en het Bestuursreglement.

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Beoordeling en beloning van het bestuur
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de remuneratiecommissie en de bestuurder om het functioneren van de bestuurder te beoordelen. In dit gesprek komen de afspraken en de te behalen resultaten aan de orde. De bevindingen en aandachtspunten wegen mee in de beoordeling. De Raad van Commissarissen (RvC) rapporteert over dit proces in het jaarverslag. 

De beloning van de bestuurder wordt bepaald door de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de staffel die de minister heeft ingesteld voor de corporatiesector. De bestuurder is aangesteld voor de duur van vier jaar en de honorering van de bestuurder is conform de WNT, klasse ‘F’. Het maximale bezoldigingsbedrag voor 2023 in deze klasse is € 187.000,-. Dit betreft het brutosalaris, het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de belaste onkostenvergoedingen.

Voor de bestuurder van G&O is geen bonusregeling en geen variabele beloning van toepassing. De bestuurder maakt wel gebruik van een autoregeling. Dit is verdisconteert in de periodiek betaalde beloning, zie hieronder.

Vergoeding 2022

Periodiek betaalde beloning                           €  162.028

Beloning betaalbaar op termijn                      €    18.857

Totale vergoeding 2022                                  €  180.885

Aan de directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen verstrekt.

Gedragscode integriteit
G&O vindt het belangrijk dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom is er een Gedragscode integriteit opgesteld. Bekijk ook de infographic. Ook verwachten wij van onze klanten en onze samenwerkingspartners dat zij zich aan deze normen houden. Daarom is deze integriteitscode openbaar en kenbaar gemaakt.

Meldregeling misstanden of onregelmatigheden
G&O kent ook een meldregeling misstanden of onregelmatigheden. Bekijk ook de de infographic. Medewerkers die een misstand vermoeden, kunnen deze anoniem melden aan de leidinggevende, directeur-bestuurder, Raad van Commissarissen en/of vertrouwenspersoon. Deze meldregeling waarborgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties.

Jaarverslag 
Het Jaarverslag is volgens de richtlijnen van de Governance Code opgesteld. In ons Jaarverslag lees je welke ontwikkelingen er bij G&O zijn geweest op het gebied van Governance. In gevallen dat er wordt afgeweken van de code, wordt dit toegelicht. 

Overige reglementen
G&O heeft de kaders en uitgangspunten waarop zij inkoopt en aanbesteed vastgelegd in het document Aanbestedingsbeleid 2016. Transparantie, zorgvuldigheid en objectiviteit zijn hierin belangrijke elementen. In het document Kaderreglement Sloop, renovatie en (groot) onderhoud is het beleid van G&O opgenomen over het slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan onze woningen en de betrokkenheid van onze bewoners van die woningen daarbij. Hierin staat onder andere in welke gevallen verhuiskostenvergoeding kan worden verstrekt.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x