Over G&O

Governance

Governance is de manier waarop een organisatie wordt bestuurd en hoe toezicht wordt gehouden op het bestuur. G&O heeft haar visie op besturen en toezichthouden vastgelegd in het document visie op besturen en toezichthouden. Belangrijke uitgangspunten zijn transparantie, verantwoording en het bijdragen aan de maatschappelijke opgave. Het document visie op besturen en toezichthouden is samen met de Governance code de basis voor de inrichting van de governance bij G&O.

Governance Code
Transparantie in beleid, uitvoering en verantwoording is voor G&O een belangrijk onderwerp. Daarom onderschrijven de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder de principes uit de Aedes Governance Code voor woningcorporaties. De Governance Code voor woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De onderstaande documenten maken zichtbaar hoe G&O uitvoering geeft aan de bepalingen in de Governance Code.

Governance structuur
G&O is een stichting met een twee-lagen-structuur: de Raad van Commissarissen met de directeur-bestuurder en daaronder drie afdelingen. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van onze huurdersorganisatie (HGO). De leden van de Raad van Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Reglement Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen maakt gebruik van een Reglement als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur-bestuurder. Dit reglement is vastgesteld in 2020.

Gedragscode integriteit
G&O vindt het belangrijk dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom is er een Gedragscode integriteit opgesteld. Bekijk ook de infographic. Ook verwachten wij van onze klanten en onze samenwerkingspartners dat zij zich aan deze normen houden. Daarom is deze integriteitscode openbaar en kenbaar gemaakt.

Meldregeling misstanden of onregelmatigheden
G&O kent ook een meldregeling misstanden of onregelmatigheden. Medewerkers die een misstand vermoeden, kunnen deze anoniem melden aan de leidinggevende, directeur-bestuurder, Raad van Commissarissen en/of vertrouwenspersoon. Deze meldregeling waarborgt dat de melding wordt onderzocht en dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties.

Selectie- en Remuneratiecommissie
De Selectie- en remuneratiecommissie adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Bestuurder en leden van de RvC taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daarover voor. In het Reglement van de Selectie- en remuneratiecommissie is bepaald hoe de commissie werkt. Het remuneratierapport is niet als apart document opgenomen op de site. De reden hiervoor is dat de belangrijkste punten uit dit rapport zijn opgenomen in het Jaarverslag.

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder van Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (G&O) is de heer M. (Maarten) Van Gessel (18-11-1958). De heer Van Gessel is sinds 1 juli 2016 directeur-bestuurder van G&O. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd met een benoeming voor 4 jaar als directeur-bestuurder conform de woningwet. In 2020 is de heer van Gessel herbenoemd voor nog een periode van 4 jaar. De heer Van Gessel geeft leiding aan de gehele organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder werkt volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Statuten van Het Gooi en Omstreken en het Bestuursreglement.

Visitatie 2018
In 2018 heeft Ecorys een visitatie uitgevoerd bij G&O over de periode 2014-2017. Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van een corporatie beoordeeld. G&O scoorde op alle velden ruim voldoende. De overallscore was een 7,9. Het visitatierapport vind je hier.

Jaarverslag 
Het Jaarverslag is volgens de richtlijnen van de Governance Code opgesteld. In ons Jaarverslag lees je welke ontwikkelingen er bij G&O zijn geweest op het gebied van Governance. In gevallen dat er wordt afgeweken van de code, wordt dit toegelicht. 

Auditcommissie
Sinds 2017 heeft G&O een Auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de RvC. De taken en bevoegdheden staan in het Reglement Auditcommissie. De Auditcommisie adviseert de Raad van Commissarissen (RvC) onder andere over toezicht en controle van het bestuur, compliance, financiële risico’s, interne gedragscodes en financiële informatieverschaffing.

Overige reglementen
G&O heeft de kaders en uitgangspunten waarop zij inkoopt en aanbesteed vastgelegd in het document Aanbestedingsbeleid 2016. Transparantie, zorgvuldigheid en objectiviteit zijn hierin belangrijke elementen. In het document Kaderreglement Sloop, renovatie en (groot) onderhoud is het beleid van G&O opgenomen over het slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan onze woningen en de betrokkenheid van onze bewoners van die woningen daarbij. Hierin staat onder andere in welke gevallen verhuiskostenvergoeding kan worden verstrekt.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x