Samenwonen

SamenWonen! 2019 - 2022

Dit Koersplan genaamd SamenWonen! geeft in de kern weer wat G&O doet. We zijn een corporatie die toekomstgericht werkt aan betaalbaar en duurzaam wonen. Met dit Koersplan voor de komende jaren spelen wij in op de actuele volkshuisvestelijke vraagstukken binnen de samenleving. Er is bewust gekozen om aan de slag te gaan met thema’s waar wij een signalerende, initiërende of realiserende rol in hebben. Wij staan nu voor de vertaling naar concrete acties. Dit plan is de basis voor de werkplannen van de komende jaren. Het Koersplan is de meetlat waarlangs wij onze keuzes en concrete doelen leggen.


Kijk mee...

 

Uitingen Koersplan

Samen werken aan...
De drie belangrijkste speerpunten uit het Koersplan zijn:

  1. Een fijne woning voor iedereen
  2. Woonplezier in de buurt
  3. Een duurzame maatschappij

Onze missie
Ook mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert G&O betaalbare, goede en duurzame huisvesting in een prettige buurt.

Onze visie
G&O helpt bewoners en woningzoekenden om een geschikte woning te vinden die past bij hun levenssituatie. Er is een groeiend aantal kleine huishoudens, en steeds meer bewoners en woningzoekenden vragen extra aandacht. Om aan de verwachte vraag te voldoen, willen wij nieuwe woningen bouwen. Maar alleen een fijne woning is niet voldoende om met plezier te kunnen wonen. Een goed sociaal netwerk en een prettige leefomgeving zijn net zo belangrijk.

Onze merkwaarden

Dichtbij
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact. Wij zijn makkelijk benaderbaar, voelen ons betrokken en leven mee met onze bewoners. Wij zijn betrokken bij de buurten waar onze bewoners wonen en weten wat er speelt in hun gemeente. Waar nodig brengen wij de juiste mensen met elkaar in contact.

Doen
Doen betekent voor ons daadkracht: beginnen, meedenken en problemen oplossen. Omdat we een ‘platte’ organisatie zijn met weinig leidinggevenden, kunnen we snel actie ondernemen als dat nodig is. Zo kunnen we voorkomen dat een probleem ontstaat of groter wordt. Uitgangspunt daarbij is dat wij mensen belangrijker vinden dan regels en systemen. Daarin zijn wij daadkrachtig, vernieuwend, gedreven en nemen onze verantwoordelijkheid.

Dialoog
Wij zijn in gesprek met onze bewoners, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke organisaties, leveranciers en medewerkers. Wij zoeken andere partijen actief op om onze volkshuisvestelijke doelstellingen waar te kunnen maken. Op deze manier zorgen we dat we de steun krijgen en houden, en maken we gebruik van de kennis die anderen hebben. Verder brengen wij in kaart waar behoefte aan is en welke ontwikkelingen er zijn. Wij voeren de dialoog op basis van respect voor de mening van de ander en maken afspraken op basis van wederkerigheid: iedereen levert een bijdrage.

Duurzaam vooruit
Duurzaam werken betekent toekomstbestendig zijn en zoeken naar structurele oplossingen. Wij werken voor mens, milieu en maatschappij. Wij zetten in op de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en de financiële zekerheid van onze organisatie. Wij zijn milieubewust, niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties.

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x