Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Flexwonen Circusterrein Hilversum: een volgende stap
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Flexwonen Circusterrein Hilversum: een volgende stap

In de zomer van 2023 heeft de gemeente met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties (De Alliantie, G&O en Dudok Wonen) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieovereenkomst gesloten. In de intentieovereenkomst was afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken of de realisatie van flexwoningen op een deel van het Circusterrein haalbaar is. Het ruimtelijke haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat de realisatie van circa 400 flexwoningen op relatief korte termijn mogelijk is.
 

Het op korte termijn realiseren van een flink aantal betaalbare woningen zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt afneemt. Hiermee wordt voorzien in de woonbehoefte van vooral Hilversumse starters en andere Hilversummers die met spoed een woning nodig hebben. Het college heeft daarom het voornemen een verdergaande samenwerkingsovereenkomst met de drie woningbouwcorporaties aan te gaan om tot de realisatie te komen. De gemeente maakt dan het terrein bouw- en woonrijp en de corporaties nemen de realisatie van de flexwoningen voor hun rekening. 

In de komende periode wordt een voorstel tot investeringen in nieuwe openbare ruimte en nutsvoorzieningen aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad instemt, kan na de zomer van 2024 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. Ook aan de zijde van de corporaties dient in de komende maanden de definitieve besluitvorming over hun investering nog plaats te vinden.

Met de corporaties is afgesproken dat 50% van de woningen regulier worden aangeboden aan woningzoekenden. Een deel van deze woningen wordt wel met voorrang aan doorstromers aangeboden en voor  woningzoekenden met een cruciaal beroep in de zorg, het onderwijs en de politie. De overige 50% van de woningen wordt verdeeld onder jongeren tot en met 27 jaar via loting, spoedzoekers, statushouder (15%) en geclusterd/begeleid wonen. Binnen de groep spoedzoekers komt extra aandacht voor zogeheten bankslapers (inwoners in Hilversum met een briefadres niet verblijvend in een instelling). Bij de geclusterde/begeleid wonen woningen onderzoeken we of jongeren, die graag willen uitstromen uit jeugdzorg of een pleeggezin, hier baat bij hebben. 

Karin Walters, wethouder Wonen: "Met de snelle realisatie van circa 400 betaalbare flexwoningen verlichten we druk op de krappe woningmarkt. Voor starters en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning kan dit een mooie basis vormen en de kans bieden om zich verder te ontplooien."

De flexwoningen worden elders geproduceerd en worden vervolgens naar het Circusterrein vervoerd. De planning is er op gericht dat de bewoners vanaf medio 2025 de sleutel van hun nieuwe huis krijgen. De woningen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan op deze plek. In die periode werkt de gemeente aan een definitieve visie voor het Circusterrein, waarin ruimte wordt gemaakt voor wonen, bedrijvigheid en maatschappelijke functies. De visie wordt in een participatietraject met bewoners en bedrijven in de omgeving tot stand worden gebracht. 

Naar het overzicht
x