Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Investeringscapaciteit op peil
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Investeringscapaciteit op peil

De geldstromen van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken zijn positief. Dat blijkt uit de op 13 juni goedgekeurde Jaarrekening over 2012. De investeringscapaciteit van de corporatie blijft op peil. Dit betekent dat Het Gooi en Omstreken kan blijven investeren in de woningvoorraad door middel van nieuwbouw en onderhoud van het bestaande bezit.

Positief resultaat 
De positieve geldstromen van Het Gooi en Omstreken zijn mede het effect van de eind 2011 ingezette reorganisatie. Dit heeft onder meer geleid tot aanpassing van het personeelsbestand en een efficiency verbetering in de werkprocessen. Hiermee is een besparing van 15% gerealiseerd op personeels- en overige lasten. De combinatie van een stabiele huuropbrengst, lagere variabele lasten en lagere rentelasten, vanwege minder uitstaande leningen, levert een positief resultaat op van de kernactiviteit: ‘het verhuren van woningen’. De kerngetallen van Het Gooi en Omstreken zijn daarmee beter dan het landelijk gemiddelde. Het totale jaarresultaat van 2012 komt uit op positief € 13,7 miljoen. Hiervan bestaat € 11 miljoen uit waardeveranderingen op de vastgoedportefeuille. Voor de komende vijf jaren verwacht Het Gooi en Omstreken een lager maar stabiel positief jaarresultaat.

Investeren in groen en betaalbaar wonen
De positieve geldstromen maken het voor Het Gooi en Omstreken mogelijk om de beleids-doelstellingen voor de komende jaren waar te maken. Zo investeert Het Gooi en Omstreken extra en in versneld tempo in energiebesparende maatregelen. Hiermee wordt gewerkt aan de betaalbaarheid van woonlasten en wordt de uitstoot van CO2 gereduceerd. De doelstelling is dat alle woningen in 2018 gemiddeld een energielabel B hebben. Het Gooi en Omstreken blijft ook  investeren in de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Tot en met 2018 heeft de corporatie  de ambitie om tenminste 350 nieuwbouwwoningen te realiseren.

Raadpleeg voor meer informatie het volledige Jaarverslag 2012.

Naar het overzicht
x